'Veranika Tsybulskaya' Oliver Grand, photographer Trevor King.